STEAMZONE – NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

Là nơi giáo viên thực hành và đổi mới phương pháp sư phạm; ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo STEM; chú trọng phương pháp lấy người học làm trung tâm, tối ưu hóa cá nhân, tổ chức các hoạt động dạy học tương tác đa chiều, dạy học theo dự án (PBL); phát huy hiệu quả phương thức Học đảo ngược (Flipped learning), Học theo chủ đề và tích hợp liên môn (Integrated learning), Học tích hợp theo lĩnh vực STEM và kiểm tra đánh giá phẩm chất năng lực học sinh thông qua hoạt động giáo dục STEM.

Trung tâm STEAMZone được trang bị các thiết bị, công nghệ hiện đại gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4th industrial revolution) và chuyển đổi số (digital transformation) gồm khoa học dữ liệu (data science/big data), máy học (machine learning), học sâu (deep learning), trí tuệ nhân tạo (artificial inteligence – AI), tự động hóa (robotics), kết nối vạn vật (internet of things – IoT), chuỗi khối (blockchain)… nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu học và nghiên cứu, tạo ra lợi thế đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn cuộc sống và tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội từ ngay trong nhà trường phổ thông; giúp học sinh khai phóng năng lực bản thân, định hướng lựa chọn nghề nghiệp và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; giúp học sinh tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm điện và an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các hoạt động trải nghiệm;

Với qui mô trên 2000 m2, trung tâm STEAMZone được thiết theo kiến trúc không gian mở nhằm tăng cường tính sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động trải nghiệm và có thể đón tiếp trên 1000 học sinh đến trải nghiệm các mô hình lĩnh vực STEM khác nhau.